Terug naar overzicht Terug

Raad akkoord met reddingsplan


 De kogel is weliswaar nog niet helemaal door de kerk maar het reddingsplan voor de bvo Emmen is in principe door de gemeenteraad van Emmen aanvaard. Wel moet er nog binnen twee weken een amandement op het plan worden uitgevoerd. Het college van B en W moet namelijk in die periode komen met de onderbouwing van de twee miljoenen euro van derden. De stemming over het amandement was 20 voor (8 PvdA-leden, 7 CDA’ers en de 5 VVD leden) en 14 tegen. Het was een lange avond en nacht want de bijeenkomst was pas om 01.19 ten einde.


Wethouder Jan Kuper ging op de lange hete avond van start. Hij lichtte het voorstel toe waaruit bleek dat er nieuwe ontwikkelingen waren. Het spitste zich vooral toe op de lening van 2 miljoen euro die de provincie Drenthe had toegezegd. De gemeente hikte daar nogal tegenaan waarop een nieuw voorstel kwam waarin 5 ton als bijdrage is voorzien terwijl de resterende anderhalf miljoen aan de gemeente Emmen wordt doorgesluisd. Omdat de raad was beloofd dat er niet meer dan 2.4 miljoen euro risicodragend geld zou worden besteed, werd dat bedrag hiermee overschreden. De oplossing die de stuurgroep had gevonden was voor de raadsleden helemaal nieuw. Het bleek dat een groep die zich Vrienden van Emmen noemt voor 639.000 euro heeft gezorgd plus dat de brouwerij Interbrew voor verdere aanvulling zorgt draagt.
Enkele partijen vroegen na de inleiding de vergadering te schorsen om zich over de nieuwe ontwikkelingen te kunnen beraden. Na een eerste ronde werd er door de coalitiepartijen een amandement ingediend waarin strenge voorwaarden aan de uitvoering van het plan werden gesteld. Na een nieuwe schorsing zorgde wethouder Jan Kuper voor opschudding door er op te wijzen dat de provincie pas in september een definitief besluit zou nemen waardoor aanvaarding van het amandement het einde van de club zou betekenen. Na een langdurige nieuwe schorsing bleef het amandement ongewijzigd met dien verstande dat het college van B en W binnen twee weken voor garanties dient te zorgen. 

De standpunten van de fracties:

PvdA
PvdA fractievoorzitter Bouke Arends kreeg als eerste het woord. Hij stelde diverse stringente voorwaarden in het vooruitzicht bij aanvaarding van het reddingsplan. ,,De bvo moet bereid zijn drastisch te saneren. Inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn. Een tekort van zeven ton voor de komende vijf seizoenen vinden we niet acceptabel. De begroting moet in ieder geval in 05/06 sluitend zijn, maar liefst nog het komend seizoen. Aanpassing en vernieuwing van het management is een verdere voorwaarde terwijl we verder voorstellen een gemeentelijke supervizor in het voetbal- en stadionbedrijf aan te stellen. Aan toezeggingen van derden hebben we niet zoveel, zekerheden moeten we hebben.”

CDA
Fractievoorzitter Freek Ensink wilde meer zekerheid over de bijdragen van derden. Ook hij eiste bij een nieuwe start dat er nieuwe mensen aan het roer komen. ,,Verder zie ik graag meer dan voorheen een grotere maatschappelijke betrokkenheid van de spelers van de bvo.” De CDA sluit zich aan bij een amandement op het raadsvoorstel dat de PvdA indient.

VVD
Harry Leutscher kon zich in het raadsvoorstel vinden. ,,De bvo Emmen heeft een maatschappelijke meerwaarde en de gemeente Emmen lost het niet alleen op. Bij aanname van het voorstel hebben de politiek en de gemeente Emmen hun verantwoording genomen.”

BGE
Burgerbelangen Gemeente Emmen woordvoerder Wim Halm was zoals verwacht tegen. ,,Ik ben niet tegen betaald voetbal en zeker niet tegen de bvo Emmen. Maar wel tegen het beschikbaar stellen van gemeenschapsgelden.” Vervolgens kreeg hij de grote fracties op de kast door het te hebben over ‘het belang dat politici’ bij het reddingsplan zouden hebben. De heren Arends en Ensink eisten daarop terugneming en excuses waarop hij na grote aarzeling en aansporing van voorzitter Huttinga inging. Hij zag als enige oplossing een faillissement op dit moment.

D66
Fractievoorzitter Jos van Hees vond het geen taak van de overheid om geld aan een bvo te verstrekken. ,,We moeten bij deze club niet als twaalfde man fungeren. Geld in de accommodatiesfeer kunnen we billiken maar het moet wel verantwoord gebeuren. In dit voorstel worden onverantwoorde risico’s genomen met gemeenschapsgeld. Er is veel geld naar de bvo gevloeid maar het doel, een gezonde bvo, is nooit bereikt.”

DOP
Ton Schoo vond namens de Drentse Ouderen Partij dat de gemeente Emmen een streep door de bvo Emmen moest trekken. ,,Met dit voorstel hebben we volgens mij het volgend jaar hetzelfde probleem.”

Leefbaar Emmen
Beide fractieleden waren afwezig.

Groen Links
Jan Dijkgraaf vond het maatschappelijk belang van het betaald voetbal nogal overtrokken en vroeg zich af wat het de gemeente Emmen heeft opgeleverd. Wat hem op een tegenvraag van Bouke Arends kwam te staan die vroeg of hij die bewering kon onderbouwen. Dat kon de heer Dijkgraaf niet omdat een duidelijk onderzoek naar het verband nooit is uitgevoerd. Ook hij was geen tegenstander van betaald voetbal maar daar horen geen overheidsgelden bij.

ONE
De eenmansfractie van Albert Meijering vond de berekingen nogal ongeloofwaardig.

Christen Unie
De heer Huttinga deelde namens zijn fractie, fractievoorzitter Aad van Hoffen was absent, mee het voorstel af te wijzen. Hij vond dat de raad van pappen en nathouden af moest.  

Amandement
Nadat de partijen het woord hadden gevoerd, diende Bouke Arends namens de drie grote partijen een amandement op het raadsvoorstel in. In grote lijnen werd het voorstel gesteund met daarbij diverse aanscherpingen van de randvoorwaarden waaraan de bvo moet voldoen. Waaronder een interne sanering met een nieuw management. 

Wethouder Kuper
Wethouder Jan Kuper kreeg na een langdurige schorsing het woord en zorgde rond middernacht voor een plotselinge wending door de indieners van het amandement er op te wijzen dat de voorwaarden die de grote fracties stelden een blokkade op het reddingsplan wierpen. ,,Ik heb begrip voor de vraag om zekerheden, en die zullen er voor 99 procent wel komen, maar wat betreft de provincie ligt dat anders. Provinciale Staten nemen namelijk eerst in september een besluit over die twee miljoen euro. Als we aan de voorwaarden vasthouden, is het afgelopen met de club.”
De coalitie was duidelijk verrast door de woorden van de wethouder en vroeg opnieuw om een schorsing.