Gedragscommissie

FC Emmen streeft er met alle middelen naar om elke bezoeker een fantastisch en veilig verblijf in het stadion te bezorgen. Door onder meer een huisreglement op te stellen probeert FC Emmen dit doel te bereiken. Helaas houdt niet iedere bezoeker zich altijd aan de huisregels. Bij een (ernstige) overtreding – ook bij andere (ernstige) overtredingen dan genoemd in de huisregels – kan een stadionverbod worden opgelegd. Het opleggen van sancties dient zorgvuldig te geschieden, waarbij de gerechtvaardigde belangen van een ieder in acht dient te worden genomen. Om een zorgvuldig proces te waarborgen heeft het bestuur van de BVO FC Emmen een onafhankelijke commissie, de Gedragscommissie, ingesteld. De werkwijze van die commissie en de rechten van hen die voor een sanctie in aanmerking komen worden middels onderstaand reglement vastgelegd. Het staat BVO FC Emmen vrij op ieder moment het reglement te wijzigingen. Wanneer BVO FC Emmen overgaat tot wijziging van het reglement wordt dat via de website van BVO FC Emmen en haar sociale media kanalen bekendgemaakt.

Een stadionverbod kan worden opgelegd door de Gedragscommissie van FC Emmen en/of door de KNVB. De Gedragscommissie van FC Emmen kan alleen lokale verboden opleggen voor zowel de thuis- als voor de door FC Emmen georganiseerde uitwedstrijden. De KNVB legt landelijke en zelfs Europese stadionverboden op. De sanctienormen van de KNVB zijn via deze link in te zien.

Wanneer u te maken krijgt met of vragen hebt over een stadionverbod kunt u contact opnemen met de supporterscoördinator. U mag ook mailen naar [email protected] en verzoeken contact met u op te nemen. Op uw verzoek kan de supporterscoördinator u ook ondersteunen wanneer de Gedragscommissie u oproept voor een hoorzitting.

Hieronder vindt u het reglement van de Gedragscommissie van FC Emmen.

Reglement Gedragscommissie BVO FC Emmen, VERSIE november 2021

Begripsbepalingen
In dit Reglement wordt verstaan onder:

BVO:                                       Betaald voetbalorganisatie FC Emmen

Het Bestuur:                           Het bestuur van de BVO

De Supportersvereniging:      De supportersverenigingen

Gedragscommissie:               De commissie die een lokaal stadionverbod kan opleggen

Regels en Voorwaarden:        De in Nederland geldende wet- en regelgeving zoals uitgevaardigd door de Nederlandse overheid, alsmede de regelgeving zoals uitgevaardigd door de KNVB, UEFA en de BVO, alsmede de afspraken die tussen de BVO FC Emmen en een of meer Supportersverenigingen zijn gemaakt.

Betrokkene:                            Hij/zij die mogelijk Regels en Voorwaarden heeft overtreden.

Lokaal stadionverbod:            Het verbod zich in en rondom het voetbalstadion en op de terreinen van de BVO te begeven, om deel te nemen aan het openbaar vervoer naar de bezoekende betaalde voetbal organisatie welk vervoer georganiseerd is door BVO FC Emmen of één van de supportersverenigingen en zich te bevinden in het uitvak van de bezoekende betaalde voetbalorganisatie.

Artikel 1: Vaststelling reglement

1.1       Dit Reglement is vastgesteld door het Bestuur en voorziet in de wijze waarop de Gedragscommissie is samengesteld en in de procedureregels met betrekking tot het opleggen van sancties in verband met niet naleving van Regels en Voorwaarden.

Artikel 2: Doel Gedragscommissie

2.1       De Gedragscommissie bepaalt namens de BVO of en zo ja welke, personen in aanmerking komen voor een stadionverbod of een andere sanctie en legt die sanctie namens de BVO op. Daarnaast geeft de Gedragscommissie gevraagd en ongevraagd advies aan de BVO betreffende de veiligheid in het algemeen en het opleggen van sancties in het bijzonder.

Artikel 3: Samenstelling en benoeming Gedragscommissie

3.1       De Gedragscommissie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden, die elk voor de duur van een periode van vier jaar door het Bestuur worden benoemd.

3.2       Herbenoeming van een lid van de Gedragscommissie is slechts viermaal mogelijk.

3.3       De Gedragscommissie draagt uit haar midden een voorzitter en waarnemend voorzitter voor, die vervolgens in het geval zijdens Het Bestuur tegen hun benoeming geen bezwaren bestaan door deze laatste in functie worden benoemd.

Artikel 4: Procedure Gedragscommissie

4.1       Overtreding van Regels en Voorwaarden worden daartoe door Het Bestuur aangewezen medewerkers van de BVO als klacht ter kennis van de voorzitter, of bij diens afwezigheid de waarnemend voorzitter, van de Gedragscommissie gebracht.

4.2       Indien naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, respectievelijk waarnemend voorzitter, van de Gedragscommissie de klacht kan leiden tot het opleggen van een sanctie, geeft deze de BVO opdracht Betrokkene deugdelijk op te roepen tegen een hoorzitting van de Gedragscommissie, waarbij Betrokkene in staat wordt gesteld te worden gehoord en verweer te voeren. Tussen de dag van verzending van de oproep en de hoorzitting dienen tenminste vijf kalenderdagen te liggen.

4.3       Betrokkene kan zich ter zitting laten bijstaan door hem/haar gekozen gemachtigde.

4.4       De zitting van de Gedragscommissie vindt in beginsel plaats op elke laatste woensdag van de maand, indien aan de voorzitter en bij diens afwezigheid aan de waarnemend voorzitter een klacht ter kennis is gebracht.

4.5       Indien Betrokkene hoewel opgeroepen niet verschijnt, kan de Gedragscommissie daaruit de gevolgtrekking maken die haar geraden acht.

4.5       Na de zitting gaat de Gedragscommissie in beraad en komt tot een oordeel. Daarbij wordt gestreefd naar consensus tussen de leden van de Gedragscommissie. Indien dat niet wordt bereikt wordt geoordeeld bij meerderheid van stemmen waarbij in geval van het staken der stemmen de stem van de voorzitter en bij diens afwezigheid die van zijn waarnemer, dubbel telt.

4.6       De Gedragscommissie doet schriftelijk uitspraak, waarbij zij haar beslissing motiveert.

Artikel 5: Oordeelsvorming / bewijsmiddelen / bronbescherming

5.1       De Gedragscommissie, haar voorzitter en waarnemend voorzitter, laten zich bij hun oordeel leiden door de gerechtvaardigde belangen van alle belanghebbenden en oordelen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en zijn mitsdien niet gehouden aan de bewijsregels zoals bij Wet gesteld. 

5.2       Ter bescherming van bronnen en getuigen is de Gedragscommissie, haar voorzitter en waarnemend voorzitter, noch de BVO gehouden inzage te geven in de middelen die tot de hun oordeelsvorming hebben geleid indien die middelen of de wijze van inzage zou kunnen leiden tot identificatie van personen.

Artikel 6: Voorlopige maatregel

6.1       In situaties van verdenking van overtreding van Regels en Voorwaarden betrekking

hebbende op de openbare orde en/of veiligheid, kan de voorzitter van de Gedragscommissie of bij diens afwezigheid zijn waarnemer, bij wijze van voorlopige maatregel een sanctie als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a., b. en/of  c. opleggen.

6.2       In geval van het opleggen van een voorlopige maatregel wordt Betrokkene tevens opgeroepen voor een zitting van de Gedragscommissie teneinde in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord en verweer te voeren.

6.3       De voorzitter/waarnemend voorzitter doet in geval van het opleggen van een voorlopige maatregel mondeling of schriftelijk uitspraak, welke uitspraak zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Betrokkene wordt bevestigd.

6.4       De voorlopige maatregel wordt opgelegd voor de periode tot de Gedragscommissie uitspraak heeft gedaan.

Artikel 7: (Voorwaardelijke) Sancties en bijzondere voorwaarden

7.1       De Gedragscommissie kan de navolgende sancties of een combinatie daarvan opleggen:
a.         doormelding aan de KNVB;

b.         een lokaal stadionverbod;

c.         uitsluiting van deelname aan door of namens de BVO georganiseerd vervoer naar uitwedstrijden.

7.2       De Gedragscommissie kan voorts sancties al dan niet gedeeltelijk in voorwaardelijke vorm opleggen en daar bijzondere voorwaarden aan verbinden, mits redelijk en uitvoerbaar.

7.3       Als niet limitatieve opsomming van voorbeelden van voorwaarden als bedoeld in het vorige lid kunnen worden beschouwd: een meldingsplicht, activiteiten ten algemene nutte en een verbod tot het bezoeken van uitwedstrijden van de BVO.

Artikel 8: Strafmaat

8.1       De Gedragscommissie laat zich bij het opleggen van de sanctie mede leiden door de richtlijnen die de KNVB hanteert, maar is vrij daarvan af te wijken.

Artikel 9: Opleggen lokaal stadionverbod

9.1       Wanneer aan Betrokkene een lokaal stadionverbod wordt opgelegd dient Betrokkene alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor het ten uitvoer leggen van het stadionverbod.

9.2       Alle toegangsbewijzen en seizoenkaarten die op naam staan van de Betrokkene, die een stadionverbod heeft opgelegd gekregen, worden geblokkeerd en geven geen toegang tot het stadion. Het is niet mogelijk om een seizoenkaart over te schrijven op een andere naam. Deze blokkade is van dezelfde duur als het opgelegde stadionverbod. Voor Betrokkene ontstaat geen recht op restitutie van gelden verband houdend met de aanschaf van de seizoenkaart en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.

9.3       Betrokkene aan wie een stadionverbod is opgelegd mag zich niet begeven in en rondom het stadion en de terreinen van de BVO.

9.4       Betrokken aan wie een stadionverbod is opgelegd mag niet deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden in en rondom het stadion en de terreinen van de BVO.

Vastgesteld en op de website van FC Emmen geplaatst op 23-11-2021.