Huisregels

Inleiding
FC Emmen heeft huisregels opgesteld waar alle bezoekers van FC Emmen zich aan dienen te houden. Wanneer een bezoeker zich niet houdt aan de hieronder genoemde huisregels zijn daar sancties aan verbonden. Eén van die sancties kan het opleggen van een stadionverbod zijn. Zie voor meer informatie over het opleggen van een stadionverbod het reglement ‘Gedragscommissie BVO FC Emmen’. Het staat FC Emmen vrij op ieder moment de huisregels te wijzigen. Wanneer FC Emmen overgaat tot wijziging van de huisregels wordt dat via de website van FC Emmen en haar sociaal mediakanalen bekendgemaakt.

Kwetsende spreekkoren/spandoeken
FC Emmen doet een dringend beroep op u om uw club op een positieve wijze te ondersteunen en u te onthouden en afstand te nemen van kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken. Bij kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken zal de club het spel direct laten stilleggen en het veld verlaten. FC Emmen tolereert geen enkele wijze van racisme en zal terstond actie ondernemen tegen bezoekers die zich schuldig maken aan welke vorm van racistisch gedrag dan ook.

Geen uitingen van andere clubs dan FC Emmen op de thuistribune
Het is niet toegestaan om met shirts, sjaals of andere uitingen van andere clubs dan FC Emmen op de thuistribune te zitten. Heb je dit wel, dan kan de toegang tot het stadion geweigerd worden. Alleen shirts, sjaals petten e.d. van FC Emmen zelf zijn hier toegestaan.

Wapens
Het is verboden om in het stadion slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden dan wel als middel om de orde te verstoren, mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten.

Toezicht
FC Emmen houdt toezicht op de bezoekers van De Oude Meerdijk onder meer via het gebruik van camera’s.

Vuurwerk, alcoholische dranken, verboden middelen
Het meenemen van vuurwerk en het meenemen of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof in het stadion is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel volgt een stadionverbod voor ten minste de rest van het seizoen.

Het is ten strengste verboden in het stadion te gooien met enig voorwerp of vloeistof.

Rookverbod
In het gehele stadion geldt een rookverbod. Alle stadions in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn sinds het seizoen 2020-2021 rookvrij. Een rookvrij stadion geldt zodra het stadion wordt betreden: op alle tribunes, toiletten, horecapunten, trappen, businessruimtes, loges en skyboxen. Kijk voor meer informatie op www.rookvrijevoetbalstadions.nl.

(Door)verkoop seizoenkaart of tickets
Het is verboden om seizoenkaarten of tickets aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Emmen is het verboden om direct en/of indirect toegangsbewijzen te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar niet uitsluitend) voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen en/of als een onderdeel van een arrangement (daaronder mede begrepen arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus).

Handelen in strijd met deze bepaling leidt tot verval van de geldigheid van het toegangsbewijs (zoals de seizoenkaart), zonder recht op restitutie van de aankoopprijs. Personen die een seizoenkaart hebben aangekocht en/of verkregen en deze doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn en blijven hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan stadion De Oude Meerdijk.