Terug naar overzicht Terug

B en W van Emmen presenteren plan


 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft maandag een plan gepresenteerd dat de bvo Emmen uit de problemen moet helpen. In het voorstel is sprake van een lening van 2.4 miljoen euro terwijl verder een bedrag van 2,5 miljoen euro via derden (particulieren, banken of provincie) moet worden opgebracht. Het college benadrukte dat een faillissement geen optie is. De gemeenteraad zal volgende week donderdag een besluit moeten nemen.


Onderstaand persbericht is afkomstig van www.emmen.nl:

Persbericht: college overweegt handreiking aan BVO Emmen

3 mei 2004:

Financiële bijdrage andere partijen noodzakelijk

Het college overweegt de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) Emmen een helpende hand toe te steken. Reden daarvoor is de maatschappelijke waarde die de BVO Emmen heeft voor de samenleving. Zoals al eerder aangegeven wil het college die hulp alleen bieden als er sprake is van een structurele oplossing. Die oplossing mag bovendien niet ten koste van alles gaan; dat betekent dat de gemeente het niet alleen doet. Eventueel beëindigen van het betaald voetbal heeft naast sociale, maatschappelijke, sportieve en economische gevolgen ook financiële gevolgen voor de gemeente. Daarom wil het college liever investeren in een positieve ontwikkeling van de BVO Emmen.

Uit een onlangs gehouden onderzoek is duidelijk geworden, dat de gemeentelijke inbreng onvoldoende is om de voetbalorganisatie goed te laten functioneren. Daarom koppelt het college de handreiking van de gemeente aan de financiële inzet van andere partijen (private partijen of andere overheden). Andere voorwaarden zijn een forse sanering van de BVO-organisatie en een nieuwe raad van commissarissen.

Het college zoekt een oplossing in de lijn van scenario 2 uit het onderzoeksrapport. Dit scenario lijkt het meest kansrijk voor de continuïteit en de langere termijn. Wel kiest het college ervoor dit scenario op onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij o.a. om de volgende punten:
– het benodigde bedrag wordt op € 4.350.000,- gesteld;
– Van dit bedrag stelt de gemeente € 2.350.000,- beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente samen met de andere huidige financiers een bedrag van € 3,3 miljoen inbrengen in het voetbalbedrijf als eigen vermogen in de vorm van aandelen of een achtergestelde lening;
– Het resterende bedrag van € 2 miljoen moet worden opgebracht door externe partijen;
– Externe partijen moeten bovendien garant staan voor het cumulatieve begrotingstekort van de Voetbal b.v., inclusief de huurbijdrage voor de eerstkomende vijf jaar;
– er worden nog nadere strikte voorwaarden geformuleerd waaronder de gemeentelijke medewerking wordt gegeven.
De hierboven kort aangegeven oplossing leidt tot een structurele jaarlast in de gemeentebegroting van ruim € 120.000,-. De jaarlasten voor de gemeente Emmen zullen in geval van faillissement rond de € 100.000,- bedragen. Het verschil met de hierboven genoemde oplossing is –puur financieel gezien- betrekkelijk gering. Dat, gecombineerd met het eerder genoemde belang van betaald voetbal in Emmen, brengt het college tot de keuze een voorstel te doen voor de bovengenoemde aanpak.
Maatschappelijk draagvlak
Het college constateert dat, hoewel er zeker maatschappelijk draagvlak is voor de BVO, er in de samenleving niet de bereidheid is de BVO ten koste van alles te redden. Een uitgangspunt, dat het college zelf al eerder hanteerde bij de opdracht voor het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de voetbalorgansatie. Anderzijds onderkent het college het maatschappelijke, sociale, economische en sportieve belang van de BVO voor de samenleving. Beëindiging van het betaald voetbal zou niet alleen leiden tot het verlies van een belangrijke vrijetijdsbesteding van duizenden inwoners, maar bijvoorbeeld ook leiden tot verlies van arbeidsplaatsen en een negatief effect hebben op de speciale topsport-opleiding bij het Katholiek Drents College. Het aantal leerlingen zou sterk afnemen en daarmee het draagvlak voor deze topsport-onderwijsvoorziening.

Procedure
De raad is maandag 3 mei over deze inzet van het college geinformeerd. Definitieve besluitvorming vindt – naar verwachting – plaats tijdens een extra raadsvergadering op 13 mei a.s.

Terugblik
Tijdens een gesprek op 17 februari jl. hebben de directeur en de Raad van Commissarissen in oprichting het college gevraagd om mee te werken aan een structurele oplossing voor de BVO Emmen. Het college heeft toen aangegeven alleen mee te willen denken op basis van een volledig inzicht in de financiële, juridische en fiscale situatie èn in de levensvatbaarheid van de BVO Emmen. Vervolgens hebben gemeente en BVO gezamenlijk opdracht gegeven aan UNO bedrijfsadviseurs voor een dergelijk totaal onderzoek. Het rapport hierover werd op 22 april aan de raadsleden voorgelegd.